en Huurders
FAQ

Informatie
voor onze huurders

header
Verzoek?

Veelgestelde vragen

Heeft u een service of reparatieverzoek klik dan op de servicemelder.

Hier kunt u alle veelgestelde vragen met betrekking tot uw huurcontract, administratie en de onderhoud voor uw woning of bedrijfspand vinden. Staat uw vraag hier niet tussen? Wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen via het contactformulier.

Woningen – Huurovereenkomst

Bent u geïnteresseerd in een van de woonruimtes in beheer bij Compact Real Estate Services? Laat het ons weten door een e-mail te sturen aan [email protected].

Wij werken niet met wachtlijsten, maar met aanvraagformulieren. Als u interesse heeft in een woning dan kunt u zich via dit aanvraagformulier inschrijven als geïnteresseerde. Dit is gratis en hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.

Op het moment dat een woning beschikbaar komt zal Compact Real Estate Services beoordelen met wie van de geïnteresseerden het best past bij de vrijgekomen woning en waar mogelijk contact opnemen voor een bezichtiging.

Als u een nieuwe woning heeft gevonden dient u zich in te schrijven bij de gemeente waarin deze woning is gelegen. Door de inschrijving wordt u geregistreerd in de basisadministratie van de betreffende gemeente.

U dient de verhuizing door te geven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres is gewijzigd.

Indien u de huur van uw woning wilt opzeggen verzoeken wij u het huuropzeggingsformulier geheel in te vullen en te voorzien van datum en handtekening. Indien u samen huurt dient u ook beiden het formulier te ondertekenen. Houdt u daarbij rekening met de opzegtermijn zoals vastgelegd in uw huurovereenkomst, vaak één volledige kalendermaand ingaande per 1e van de maand.

Stap 1.
De huur kunt u opzeggen via het huuropzeggingsformulier. Het formulier kunt u invullen en opsturen naar [email protected] of per post naar:

Compact Real Estate Services B.V.
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum

Stap 2.
Binnen enkele werkdagen ontvangt u van ons de bevestiging van de huuropzegging op het door u opgegeven e-mailadres. Indien de huuropzegging niet akkoord wordt bevonden krijgt u hier uiteraard ook bericht van.

Stap 3.
Naar aanleiding van uw huuropzegging bellen wij u om een voorinspectie in te plannen. Deze inspectie gebeurt als u vaak zelf nog woonachtig bent in de woning.

Tijdens deze inspectie zal onze medewerker een ronde doen met u door de woning en aangeven wat er eventueel verwijdert of aangepast dient te worden. Indien er goederen (bijvoorbeeld; vloeren, raambekleding etc.) zijn die eventueel ter overname voor de nieuwe huurder kunnen worden aangeboden zal de inspecteur dit ook aangeven.

Let op: zaken ter overname aanbieden kan alleen als u toestemming geeft om uw gegevens te delen met de opvolgend huurder. Hiervoor kunt u het overdrachtsformulier downloaden dat door beide huurders ondertekend dient te worden. Dit formulier dient aanwezig te zijn bij de eindinspectie.

Stap 4.
De eindinspectie én sleuteloverdracht van uw woning vindt in overleg met u plaats op de laatste of eerste werkdag van de maand. Tijdens de eindinspectie voeren wij nogmaals een inspectie uit van de woning. Hierbij dient de woning conform de afspraken correct overgedragen te worden.

Tijdens de inspectieronde zal onze medewerker een opnamerapport opstellen. Na de opname tekent u beide dit rapport en worden de sleutels van de woning ingeleverd. Van dit rapport ontvangt u en kopie op het door u opgegeven e-mailadres.

Stap 5.
Als de woning in goede staat is opgeleverd, er geen betalingsachterstanden zijn en er geen verdere afspraken zijn gemaakt met onze medewerker, ontvangt u de borg zo spoedig mogelijk retour op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Het opzeggen van een huurovereenkomst gedurende de overeengekomen huurperiode is alleen mogelijk na toestemming van uw verhuurder. Indien u een verzoek wilt doen dan kunt u het huuropzeggingsformulier invullen en per e-mail versturen naar [email protected]

Aan het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst zijn kosten verbonden die voor rekening van de vertrekkende huurder komen. Indien u schriftelijk akkoord gaat met deze kosten kunt u de woning mogelijk eerder verlaten indien hier een nieuwe huurder voor is gevonden.

Indien uw partner / medehuurder is overleden, dient u dit aan te laten passen in uw dossier. Hiervoor vragen wij u de overlijdensakte op te sturen naar [email protected] zodat u correct aangesproken wordt bij opvolgende communicatie.

Indien de contactgegevens gewijzigd dienen te worden kunt u dit uiteraard meteen doorgeven. Als uw situatie afwijkt adviseren wij u om rechtstreeks contact op te nemen per mail of telefonisch via 035-7676320.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier dat over uw huurgedrag gaat. Dit formulier kunt u aanvragen als u de woning wilt verlaten. In deze verklaring geven wij de volgende punten aan:

– De hoogte van uw huidige huur;
– Of u een huurachterstand heeft;
– Of u afgelopen periode tijdig aan u financiële verplichtingen heeft voldaan;
– Overige zaken zoals eventuele veroorzaakte overlast aan omwonenden.

De verhuurdersverklaring vraagt u aan via het [email protected]. Geef hierbij duidelijk aan om welke adres en huisnummer het gaat. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van ons de verklaring. Ter bescherming van uw privacy sturen wij de verhuurdersverklaring alleen toe aan de bij ons bekende contactgegevens.

Heeft u de huurovereenkomst opgezegd en zijn er zaken die u ter overname wilt aanbieden? Lees dan verder.

Goederen die u kunt aanbieden zijn bijvoorbeeld een parketvloer of raambekleding, maar dit kan ook om kleinere zaken gaan bijvoorbeeld een spiegel of een kapstok. In het overnamerapport, te downloaden hieronder, kunt de goederen / zaken benoemen die u graag wilt overdragen aan de opvolgend huurder.

Zowel de vertrekkende huurder en de opvolgend huurder dienen dit formulier te ondertekenen. De vertrekkende huurder heeft de verantwoordelijkheid dat dit formulier aanwezig is tijdens de eindinspectie.

Schade aan de schil van uw woning (casco) valt onder de opstalverzekering. Deze is afgesloten door de eigenaar van uw huurwoning.

Helaas komt het wel eens voor dat er schade ontstaat aan uw inboedel door lekkages, brand of door toedoen van anderen. Bij het huren van uw huurwoning dient u daarom zelf een WA-verzekering, glasverzekering en inboedelverzekering af te sluiten. Tenzij er specifieke andere afspraken met u zijn gemaakt in uw huurovereenkomst.

Woningen – Financieel

De huur wordt op de eerste dag van de maand afgeschreven. Indien deze dag in het weekend valt, dan zal de huur op de eerstvolgende werkdag worden afgeschreven.

Voor het betalen van de huur kunt u een incassoformulier invullen. Hierin geeft u toestemming aan de verhuurder van uw woning om iedere maand het huurbedrag en eventuele servicekosten automatisch van uw bankrekening af te laten schrijven.

Als uw bankrekeningnummer wijzigt dient u het incassoformulier opnieuw in te vullen. U kunt deze opvragen door te mailen naar [email protected].

Als de woning in goede staat is opgeleverd, er geen achterstanden zijn en er geen verdere afspraken zijn gemaakt met onze medewerker tijdens de eindinspectie ontvangt u de waarborgsom zo spoedig mogelijk retour op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Woningen – Onderhoud

Voor rekening van huurder komen kleine onderhoudswerkzaamheden, reparaties en vervangingen die voortkomen uit normaal gebruik van uw huurwoning.

Deze reparaties zijn wettelijk vastgelegd in het Koninklijk Besluit Kleine Herstellingen van 8 april 2003, gebaseerd op grond van artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Kleine Herstellingen). Dit bestand kunt u hieronder downloaden.

Let op: in sommige gevallen zijn hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt in uw huurovereenkomst.

Heeft u een CV-ketel in uw woning? Om storingen te voorkomen dient u periodiek de waterdruk in het systeem te controleren. De meter zit vaak nabij de CV-ketel en moet tussen de 1.0 en 2.0 BAR aangeven. Zodra de druk te laag komt is het van belang dat u het systeem bijvult zodat deze niet in storing valt.

Wordt uw verwarming niet (volledig)warm? Grote kans dat de radiatoren ontlucht moeten worden. Dit is een eenvoudige klus die u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Download voor een instructie het onderstaande informatieblad.

Komt u er niet uit of er is wat anders aan de hand kunt u contact met ons opnemen via 035-7676320.

Het kan voorkomen dat u last heeft van vocht in huis. Vaak wordt gedacht dat vochtoverlast van buiten komt. “Optrekkend vocht” of “doorslaande muren” worden dan als oorzaak genoemd. In de praktijk blijkt echter dat dit vocht vooral vanuit de woning zelf komt. Het meeste vocht is zogenaamd “leefvocht”. Door mensen, huisdieren en planten, koken en drogen van de was kan per dag tussen de 10 en 15 liter water in de vorm van waterdamp in huis komen.

Het blijft daarom belangrijk dat u voldoende ventileert in de woning. Doe dit in ieder geval in ruimten waar permanent mensen aanwezig zijn, zoals de woonkamer. Maak hiervoor gebruik van de mechanische ventilatie en/of door de ventilatieopeningen bij de ramen. Daarnaast is het belangrijk om ruimtes waar veel vocht wordt geproduceerd en waar niet permanent mensen aanwezig zijn te luchten. Dit geldt o.a. voor de slaapkamers, de badkamer en eventueel een ruimte waar was hangt te drogen. Dit luchten kunt u doen door het openzetten van een raam gedurende een half uur.

Vochtige lucht in uw woning is slecht voor uw gezondheid en ongunstig voor uw portemonnee. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt schimmels en huisstofmijt. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten. In veel gevallen moeilijk te herleiden. Ook veroorzaakt het meer last van astma en allergieën. Bovendien kost het verwarmen van vochtige lucht meer energie dan het verwarmen van droge lucht, wat hogere energiekosten met zich mee brengt. Genoeg redenen om goed te ventileren!

Een doorlopend toilet is een onnodige verspilling van kostbaar drinkwater en geeft een vervelend geluid. Gelukkig is het herstellen van een doorlopend toilet een vrij eenvoudig klusje dat u zelf kunt uitvoeren.

De oorzaak van een doorlopend toilet betreft meestal het niet goed functioneren van een onderdeel van het binnenwerk van uw stortbak. Dit kan zijn: de vlotter, het vlotterkraantje, de stelschroef of het bodemventiel. Dit kan komen door een verkeerde plaatsing, een verkeerde afstelling, een defect, vuil, kalkaanslag of slijtage. De exacte mechaniek kan per toilet verschillen, maar over het algemeen werken ze hetzelfde.

Bedrijfsonroerendgoed – Huurcontract

De huurovereenkomst kunt u opzeggen door een aangetekende opzeggingsbrief te sturen. De huuropzegging dient voorzien te zijn van datum, handtekening en adres van het gehuurde. Houdt u daarbij rekening met de opzegtermijn zoals vastgelegd in uw huurovereenkomst.

Let op: in sommige gevallen dient deze ook gedaan te worden aan uw verhuurder, controleer hiervoor de huurovereenkomst.

Wilt u als huurder van een kantoor- of bedrijfsruimte wegens verkoop, overname of wijziging van rechtsvorm van uw onderneming de huurovereenkomst overdragen aan een andere partij, dan is hiervoor toestemming vereist van uw verhuurder. Hiervoor kunt u een aanvraag doen voor een indeplaatsstelling. Om de indeplaatsstelling in behandeling te nemen willen wij u vragen het onderstaande formulier te downloaden en per e-mail te verzenden aan uw contactpersoon of via het algemene contactformulier op deze website.

Let op: er kunnen kosten verbonden zijn aan het doorvoeren van een indeplaatsstelling. Hierover informeren wij u vooraf.

Wilt u een verbouwing of wijziging aan het gehuurde doorvoeren? Dan dient u hiervoor goedkeuring aan te vragen aan uw verhuurder. Wij zullen deze beoordelen en mogelijk nadere afspraken maken over de uitvoering hiervan. Om de verbouwing goed te keuren willen wij u vragen om de onderstaande documenten aan te leveren:

– Schets of plattegrond van de huidige situatie;
– Schets of plattegrond van de voorgenomen wijziging;
– Eventueel aangevuld met een gespecificeerde offerte vanuit de door u in te schakelen leverancier;
– Indien hiervoor geen offerte aanwezig is ontvangen wij graag een stappenplan met duidelijke omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden.

Deze gegevens kunt u inclusief het formulier per e-mail toesturen aan uw contactpersoon of via het contactformulier op de contactpagina.